Dzisiaj: 120
W tym miesiącu: 4771
Wszystkich: 735512

Warownie i zamki jurajskie

Warownie jurajskie to system średniowiecznych zamków królewskich, zamków prywatnych oraz stażnic stojacych na straży granicy Królestwa Polskiego. Większość z zamków i stażnic powstała na wniesieniach oraz na trudno dostępnych wapiennych skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Warownie te, ze względu na położenie, zwane są często Orlimi Gniazdami. Pod adresem www.warowniejurajskie.pl powstaje serwis promujący te piękne średniowieczne twory, które w połączeniu z ostańcami wapiennymi na Jurze tworzą niepowtarzalny klimat tego regionu Polski.

Wieczór z Duchami - Ogrodzieniec

 

Każdy zamek ma własne duchy i leg­endy. Jak zapewne wiecie Zamek Ogrodzieniecma ich wiele.

 

Czy chce­cie się spotkać z nimi na żywo? Zapew­ni­amy Was, że TAK - to jedyna słuszna odpowiedź! Wiedzą o tym Ci, którzy już sko­rzys­tali z zaproszenia, przekon­ają się o tym Ci, którzy odwiedzą nas pod­czas tegorocznych Wiec­zorów z Duchami. Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych w każdy waka­cyjny piątek... tuż po zmroku...

XII NAJAZD BAR­BARZYŃCÓW (23.05−24.05)

Najazd Bar­barzyńców jest orga­ni­zowanym reg­u­larnie od 2003 roku fes­ti­walem his­to­rycznym odby­wa­ją­cym się na Zamku Ogrodzie­nieckim w Podzam­czu.

Wydarze­nie to naw­iązuje do cza­sów wczes­nego śred­niowiecza, kiedy to na ter­e­nach współczes­nej Pol­ski panowała ambitna i bitewna dynas­tia pias­towska.
Orga­ni­za­torzy imprezy starają się, aby każda edy­cja była bardziej atrak­cyjna i jed­nocześnie różniła się od poprzed­nich. Dlat­ego co roku wybier­any jest inny temat prze­wodni Najazdu Bar­barzyńców. Był już zjazd gnieźnieński, gdzie Zamek Ogrodzie­niecki stał się miastem Gniezno, była wyprawa Chro­brego na Kijów, gdzie prze­nieśliśmy widzów na wschod­nie rubieże, mieliśmy nieprzy­jem­ność odpierać najazd czeskiego Brze­tysława czy przyglą­dal­iśmy się kul­turze skan­dy­naws­kich Wik­ingów.

Zamek w Ogrodzieńcu zaczyna sezon

Od 1 maja ponownie udostępniono ruiny Zamku w Ogrodzieńcu. Przez poprzednie 4 miesiące zainteresowani mogli zwiedzać Zamek wyłącznie w niektóre pogodne weekendy. W letnim sezonie obiekt dostępny będzie w godzinach 9:00 - 20:00.

W poprzednim roku średniowieczna budowla przeszła remont. Odresturowano m.in. drewnianą konstrukcję murów obronnych. W naszej galerii dostępne są zdjęcia sprzed rekonstrukcji. Z nową sesją czekamy na zieloną trawkę ;)